Δικαιωματα Τυφλων

Ακολουθεί καταλογογράφηση Βασικών Δικαιωμάτων-Παροχών προς διεκδίκηση από άτομα με αναπηρία όρασης:

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Φορέα (210-9415222).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

1. Δικαιούχοι είναι τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.

2. Δικαιούχα πρόσωπα:

α. Εργαζόμενοι στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή για ίδιο λογαριασμό, εφόσον είναι ασφαλισμένοι άμεσα για την εργασία τους αυτή στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό (Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ ).

β. Συνταξιούχοι Ασφαλιστικών Οργανισμών (Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ ).

γ. Άνεργοι ανασφάλιστοι.

δ. Άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι, που έχουν απολυθεί από την εργασία τους, αλλά διατηρούν για ορισμένο χρονικό διάστημα δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό.

ε. Έμμεσα ασφαλισμένοι.

στ. Πτυχιούχοι Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξάρτητα αν εργάζονται ή όχι.

ζ. Εργαζόμενοι φοιτητές Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους.

η. Μη εργαζόμενοι φοιτητές Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους.

θ. Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία καθώς και ασκούμενοι δικηγόροι.

ι. Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου, που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους.

3. Προϋποθέσεις χορήγησης:

α. Να μην λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την ίδια πάθηση από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ίση ή μεγαλύτερη της εκάστοτε προβλεπομένης. Σε περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη, χορηγείται σε αυτούς η διαφορά.

 β. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

4. Ύψος μηνιαίου χρηματικού ποσού ανά κατηγορία δικαιούχων:

α) Εργαζόμενοι, Συνταξιούχοι 362 €

β) Άνεργοι ανασφάλιστοι / άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι / έμμεσα ασφαλισμένοι / μη εργαζόμενοι φοιτητές 697 €

γ) Εργαζόμενοι φοιτητές 362 €

δ) Πτυχιούχοι εργαζόμενοι 362 €

ε) Ασκούμενοι Δικηγόροι / Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία 697 €

στ) Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου (ΑΕΙ) που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους 697 €

-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το βοήθημα που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι τυφλοί από τους ασφαλιστικούς τους φορείς αποτελεί προσαύξηση σύνταξης και κατά συνέπεια, οι ενδιαφερόμενοι τυφλοί μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης αναπηρίας όρασης λαμβάνοντας ολόκληρο το ποσό που προβλέπεται κάθε φορά.

Εξαίρεση αποτελούν τα άτομα που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση λόγω τυφλότητας από τον Οίκο Ναύτου, η οποία εάν είναι ίση ή μεγαλύτερη της εκάστοτε προβλεπόμενης, δεν δικαιούνται την προνοιακή αναπηρική παροχή της αναπηρίας όρασης. Σε περίπτωση που λαμβάνουν μικρότερη χορηγείται σε αυτούς η διαφορά. Για παράδειγμα εάν λαμβάνει δικαιούχος 205 ευρώ από ΝΑΤ, ο ΟΠΕΚΑ θα χορηγήσει 157 ευρώ μέχρι τα συμπληρωθούν τα 362 ευρώ.

5. Θεσμικό πλαίσιο

1. Τα αρ. 1, 2 Ν. 1904/1951 (Α 212).

2. Το αρθ. 8 του ν. 4331/2015 (Α΄69)

3. Η αριθ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529/2013 (Β 1189 ΄) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν.4331/2015

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.Οι άνεργοι ανασφάλιστοι, βεβαίωση ΟΑΕΔ και προκειμένου περί αυτοαπασχολούμενου, επιπλέον βεβαίωση διακοπής εργασιών από αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2.Οι Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό σύλλογο ή φωτοαντίγραφο Δικηγορικής ταυτότητας.

3.Οι Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου, που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους, αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση της υπηρεσίας ή του εργοδότη όπου εργάζονται ως επιστήμονες σύμφωνα με το πτυχίο τους ή προκειμένου περί αυτοαπασχολούμενου, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

α.Έλληνες Πολίτες. Απαιτείται η προσκόμιση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

β.Υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Απαιτείται η προσκόμιση «βεβαίωσης καταγραφής πολίτη Ε.Ε».

γ.Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

δ.Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125). Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα».

ε. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ».

στ.Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»

ζ.Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Απαιτείται η προσκόμιση «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

η. Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

Πώς μπορώ να υποβάλλω αίτηση για τη χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής ;

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων

Εφόσον γίνει δεκτή η αίτησή μου ποια διαδικασία ακολουθείται ;

Αν η αίτηση γίνει αποδεκτή, δημιουργείται φάκελος αναπηρίας και αποδίδεται στον αιτούντα ΑΜ ΚΕΠΑ. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα ιατρό για ηλεκτρονική συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου παραπομπής στα ΚΕΠΑ Με την οριστικοποίηση του φακέλου από τον θεράποντα ιατρό ενημερώνονται τα ΚΕΠΑ και προγραμματίζεται η εξέταση του Συστήματος του ΚΕΠΑ

Αν πιστοποιηθεί η αναπηρία μου, ποια θα είναι η πορεία της αίτησης μου ;

 Το αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα (πρώτου ή δεύτερου βαθμού) μετά την παρέλευση 10ημέρου από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής των ΚΕΠΑ αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΠΑ στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΠΕΚΑ. Η πλήρης ηλεκτρονική διαδικασία που προαναφέραμε εφαρμόζεται στις περιφερειακές ενότητες της χώρας

(Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα) όπου εκ παραλλήλου εφαρμόζεται και η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 215 του ν. 4512/2018 και της υπ’ αριθμ. Δ12/Γ.Π, οικ. 2738/36/2018(ΦΕΚ Β’57) κοινής υπουργικής απόφασης

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσω ;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :

1.Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ  ή γνώση του ΑΜΚΑ

2.Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίοΥ

3.Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα ( γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικό συμπαραστάτη, εν διαστάσει γονείς που ασκούν την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων) εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα προσκομιστούν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανηλίκου τέκνου

4.Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τραπέζης ή ΕΛΤΑ (ΙΒΑΝ) με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής

5.Οι πολίτες άλλων χωρών, οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα.

6.Οι ομογενείς οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς

7.Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγω λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της επιτροπής.

Πού θα πρέπει να προσκομίσω τα δικαιολογητικά;

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει ο αιτών να τα προσκομίσει σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας κατά το στάδιο της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της αίτησης

Πηγή: www.opeka.gr

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Αφορά στην απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας. Απευθύνεστε στην Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκετε στο τμήμα ΦΠΑ-Οχημάτων και καταθέτετε:

 • Απόφαση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας όρασης 80% και άνω, όπου αναγράφεται ότι είστε δικαιούχος των παροχών του άρθρου 16 του Ν.1798/88
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνετε ότι “Δεν έχετε άλλο όχημα για το οποίο έχετε τύχει απαλλαγής”
 • Υπεύθυνη Δήλωση στη οποία δηλώνετε ότι δεν έχετε προσφύγει σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή των ΚΕΠΑ.
 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ
 • Αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία της ταυτότητας
 • Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου (έως 1650cc)
 • Σχετική αίτηση από την υπηρεσία

Προσοχή: Σε πολλές περιπτώσεις τα δικαιολογητικά διαφοροποιούνται συνδυαστικά και κατά περίπτωση.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Εν προκειμένω χρειάζονται:

 • Αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή όπου ζητείται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης βάσει του Ν.1798/88
 • Υπεύθυνη Δήλωση α) ότι δεν έχετε παραλάβει άλλο όχημα με απαλλαγή τελών ταξινόμησης, β)Δεν έχετε άλλο όχημα με ατέλεια ταξινόμησης, γ)Δεν έχετε προσφύγει σε δευτεροβάθμια επιτροπή ΚΕΠΑ
 • Απόφαση ΚΕΠΑ όπου αναγράφεται ότι είστε δικαιούχος των παροχών του άρθρου 16 του Ν.1798/88

Προσοχή: Σε πολλές περιπτώσεις τα δικαιολογητικά διαφοροποιούνται συνδυαστικά και κατά περίπτωση.

ΚΑΡΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Η αίτηση κατατίθεται στο Υπουργείο Μεταφορών με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
 • Άδεια Κυκλοφορίας Αυτοκινήτου
 • Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνετε ότι “ Η χρήση του Δελτίου γίνεται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών ΑμεΑ”
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες
 • Απόφαση ΚΕΠΑ όπου αναγράφεται ότι είστε δικαιούχος των παροχών του άρθρου 16 του Ν.1798/88

Προσοχή: Σε πολλές περιπτώσεις τα δικαιολογητικά διαφοροποιούνται συνδυαστικά και κατά περίπτωση.

ΘΕΣΗ PARKING

Απευθύνεστε στο Δήμο της κατοικίας ή της εργασίας με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση και Υ.Δ. από την υπηρεσία
 • Δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ
 • Απόφαση ΚΕΠΑ όπου αναγράφεται ότι είστε δικαιούχος των παροχών του άρθρου 16 του Ν.1798/88
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (Λογαρισμός ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο)
 • Εάν η θέση βρίσκεται κάτω από το χώρο εργασίας σας, χρειάζεται βεβαίωση εργοδότη ή επαγγελματική έδρα.

Προσοχή: Σε πολλές περιπτώσεις τα δικαιολογητικά διαφοροποιούνται συνδυαστικά και κατά περίπτωση.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗ

Η αίτηση των ατόμων με αναπηρία για ένταξη στο Κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του idika.gr. Για την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη λόγω αναπηρίας απευθύνεστε στο δήμο της κατοικίας σας, όπου και κατατίθεται η αίτηση. Η παροχή της απαλλαγής είναι αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε δήμου.