Ηλεκτρονικοι Υπολογιστες

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, πρωτοπόρος στον τομέα αυτό, από το 1990, συνεχώς επενδύει στους Η/Υ λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, με στόχο να δώσει την δυνατότητα στα άτομα με προβλήματα όρασης  να εκπαιδευτούν σχετικά προς βελτίωση της καθημερινότητάς τους και πρόσβαση σε κάθε πηγή πληροφόρησης, ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και διεκδίκηση θέσης στην αγορά εργασίας.

Ο Φορέας διαθέτει 3 αίθουσες υλοποίησης των μαθημάτων, ανακαινισμένες και πλήρως εξοπλισμένες και τα τμήματα διαμορφώνονται ανάλογα με το επίπεδο της προϋπάρχουσας γνώσης.

Στο πλαίσιο μάλιστα της ανάγκης εξασφάλισης ίσων ευκαιριών κατάρτισης και πιστοποίησης στις Νέες Τεχνολογίες, ο Φορέας μας πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Πιστοποίησης γνώσης & Εξεταστικό Κέντρο Η/Υ για άτομα τυφλά ή με προβλήματα όρασης φυσικά νεοτυφλωθέντες.

–