DIALOG SEMICONDUCTOR

H Dialog Semiconductor προέβη το 2016, σε ευγενική αγορά και δωρεά, τεχνικού εξοπλισμού προς κάλυψη σχετικών αναγκών της προσβάσιμης βιβλιοθήκης του Φορέα.