ΟΜΙΛΟΣ INFO QUEST

Eταιρείες του Ομίλου Info Quest στήριξαν με ευγενική δωρεά τους το έργο του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος για το έτος 2013.